Kursy i szkolenia ADR Warszawa – Centrum Diagnostyki i Badań Pojazdów

DGSA

TO NIE MUSI BYĆ NIEBEZPIECZNE

Zgodnie z Ustawą o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 199/2002 poz. 1671) przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek, obowiązany jest wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa (obowiązuje od 01.01.2003 r.)

Do egzekwowania tych przepisów przewidziano organy Policji Państwowej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy, a niestosowanie się do ww. przepisów może grozić grzywną do 15 000 PLN (art. 92 ustawy o transporcie drogowym, Dz.U. Nr 125, poz. 1371 z 2001 r.).

Nie masz doradcy?

 • Chcesz sprawić, aby przewóz towarów niebezpiecznych nie zagrażał Tobie i innym oraz otaczającemu środowisku?
 • Pragniesz zapewnić działanie swojej firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami?


Zadzwoń do nas, a my Ci pomożemy i doradzimy:

tel. 692-506-473

Doradca nr 3036/2022 Dawid Nagraba

Zapewniamy doradców, którzy zadbają m.in. o:

 • właściwy dobór opakowań;
 • prawidłowe oznakowanie przesyłek i pojazdów;
 • opracowanie odpowiedniej dokumentacji;
 • uproszczenie przewozów przy wykorzystaniu zwolnień i włączeń z przepisów ADR.

Oto fragment treści przedmiotowego rozdziału 4, w części dotyczącej „doradcy”:

Art. 21.1 Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek, obowiązany jest prowadzić nadzór wewnętrzny nad tymi czynnościami i w tym celu wyznaczyć, na swój koszt, doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, zwanego dalej „doradcą”.

Art. 22.

1. Do zadań doradcy należy w szczególności:

 • doradztwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 • ocena zgodności realizacji przewozu z wymaganiami określonymi w ustawie i umowie ADR,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, o których mowa w art. 21 ust. 1, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z tym związanych, zwanego dalej „rocznym sprawozdaniem”,
 • sporządzanie raportów powypadkowych dla przedsiębiorcy lub innego podmiotu, wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz innych organów prowadzących odpowiednie postępowanie związane z wypadkiem, jeżeli w związku z przewozem towarów niebezpiecznych doznały obrażeń osoby, wystąpiła szkoda majątkowa lub nastąpiło skażenie środowiska.

2. Szczegółowe zadania i kompetencje doradcy określa umowa ADR.

Art. 23.

1. Doradca przygotowuje roczne sprawozdanie w dwóch egzemplarzach, podpisując je imieniem i nazwiskiem oraz wskazując numer świadectwa doradcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4.

2. Przedsiębiorca lub inny podmiot, o których mowa w art. 21 ust. 1, obowiązany jest:

 • przesłać wojewodzie jeden egzemplarz rocznego sprawozdania w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie,
 • przechowywać drugi egzemplarz rocznego sprawozdania w swojej siedzibie przez okres 5 lat.

Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, mając na uwadze zakres zadań doradcy oraz potrzeby krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, określą w drodze rozporządzenia wzór formularza rocznego sprawozdania oraz sposób jego wypełniania.